Ciclodextrines
 
 

Les ciclodextrines són oligosacàrids formats per molècules de glucoses. La seva capacitat de formar complexos "embastant" molècules orgàniques dins de la seva cavitat hidrofòbica els dona la capacitat de solubilitzar molècules molt poc polars. Presenten la capacitat de formar nanotubs o nanocolumnes que s'adsorbeixen en la interfase líquid/vapor generant una pel·lícula. En el grup de recerca Matèria tova i biofísica molecular del Dr. Àngel Piñeiro estudiem les possibilitats d'utilitzar les pel·lícules de ciclodextines com nanoreactores o nanosensors. Així mateix, estudiem les propietats fisicoquímiques en dissolució de les ciclodextrines per explicar fenòmens com la solubilitat o la mateixa adsorció de molècules.

Ciclodextines: Caracterització fisicoquímica i descripció de las seves nanopropietats.